Unify for Good Insamlingsstiftelse (Org.nr: 802478-2644).

Om du väljer att stödja en av de lokala organisationerna genom att sätta in en valfri summa direkt till Unify for Good Insamlingsstiftelse, använd då följande bankgiro nr:

Bankgiro nr: 579-9242

Ange följande i meddelanderutan:

Namn

E-post adress

Namnet på organisationen som du vill stödja


Stadgar för Unify for Good Insamlingsstiftelse

I enlighet med Stiftelselagen (1994:1220).

§ 1. Stiftelsens namn

Insamlingsstiftelsens namn ska vara Unify for Good Insamlingsstiftelse.

Insamlingsstiftelsen har två stiftare, vilka är Anna Urombi (820414-0803) och Malin Jungerstedt (840117-4928).

§ 2. Stiftelsens ändamål

Unify for Good Insamlingsstiftelse skall, med stöd av insamlade medel, verka för att främja långvarig och hållbar social utveckling i lokala samhällen i världen. Detta skall ske genom att ge bidrag till ideella, lokala organisationer som genom sin verksamhet bidrar till att bygga lokala samhällen där individer får tillgång till de förutsättningar som krävs för att nå sin fulla potential – förutsättningar så som

  • tillgång till mat, rent vatten och ren luft, utbildning;
  • möjlighet till hållbar försörjning;
  • lika rättigheter oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, m.m.

De lokala, ideella organisationerna ska ha god kännedom om de lokala utmaningarna och problemen samt kreativa, etablerade eller nya metoder för att möta dessa.

De ideella organisationernas verksamheter skall vara knutna till den lokala orten eller regionen där organisationerna är verksamma. Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och/eller hållbarhetsfrågor ur ett miljömässigt och/eller socialt perspektiv skall vara en del av grunden i den verksamhet som bedrivs av organisationerna.

Organisationernas verksamheter skall bedrivas så att av stiftelsen donerade pengar i största möjliga mån går till att stödja stiftelsens huvudsakliga ändamål, dvs. verka för att främja långvarig och hållbar social utveckling i lokala samhällen i världen.

Stiftelsen äger rätt att stödja också andra typer av aktörer, än nu nämnda, för att förverkliga sitt ändamål. Styrelsen, eller den eller de personer som företräder styrelsen, måste inhämta nödvändig information om mottagaren så att behovet kan verifieras.

Stiftelsen är partipolitiskt- och religiöst obunden.

§ 3. Säte

Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse som har sitt säte i Göteborg, Sverige.

§ 4. Stiftelsens styrelse

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse som utses av HiSekai ABs styrelse. Styrelsen ska bestå av minst tre (3) samt högst fem (5) ordinarie ledarmöten samt högst två (2) suppleanter. Stiftarna Anna Urombi och Malin Jungerstedt ska ingå i styrelsen så länge de själva önskar. De övriga ledarmötenas samt suppleanternas styrelseuppdrag skall gälla i ett (1) år. Sittande ledamöter och suppleanter kan ånyo väljas in i styrelsen. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt de övriga funktionärer som den anser vara nödvändiga. Under stiftelsens första 12 månader, från det att styrelsen är vald, skall inget arvode utgå till styrelsens ledamöter. Därefter står det styrelsen fritt att besluta om skäligt arvode. Alla ordinarie ledamöter är berättigade till en (1) röst vardera. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

§ 5. Styrelsens möten

Ordinarie styrelsemöten skall hållas minst två gånger per år, på dagar som styrelsen bestämmer. Styrelsens ordförande skall sammankalla till möten vid behov. Över styrelsens beslut skall föras protokoll.

§ 7. Räkenskap och revision

Stiftelsens räkenskapsår skall vara enligt kalenderåret. Stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor som utses av styrelsen för Unify for Good Insamlingsstiftelse.

§ 8. Stadgeändring

Styrelsen får om det finns särskilda skäl, utan tillstånd av myndighet, ändra och anpassa stiftelsens stadgar så att de uppfyller de krav som från tid till annan kan ställas på stiftelsen för att den på ett meningsfullt sätt skall kunna fullfölja sitt ändamål. Ändring av dessa stadgar kan då endast ske om minst 2/3 av samtliga röstberättigande styrelseledamöter vid ett och samma styrelsemöte röstar härför. Stiftelsens ändamål får dock ändras endast efter tillstånd av Kammarkollegiet. Länsstyrelsen skall underrättas om stadgeändring innan den får tillämpas.

Dessa stadgar antogs i samband med Unify for Good Insamlingsstiftelsens bildande.

19 september, 2014. Göteborg, Sverige.

Anna Urombi, stiftare

Malin Jungerstedt, stiftare

Tobias Jansson, styrelsemedlem     


 

Upprop för Unify for Good Insamlingsstiftelse

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras Unify for Good Insamlingsstiftelse. Stiftelsen bildades i augusti 2014 med syfte att samla in pengar för att främja långvarig och hållbar social utveckling i lokala samhällen i världen. Pengarna kommer att samlas in främst av resenärer som erbjuds möjlighet att genom tjänsten Destination Compensation skänka pengar till utvalda lokala organisationer på sitt resmål i samband med sin resebokning via anslutna resebyråers bokningssidor. Bidrag kommer även kunna skänkas under och efter resan. Även allmänheten kan lämna bidrag.

Insamlade medel ska delas ut till ideella, lokala organisationer på resenärernas resmål som genom sin verksamhet bidrar till att bygga upp lokala samhällen där individer får tillgång till de förutsättningar som krävs för att nå sin fulla potential – förutsättningar så som

  • tillgång till mat, rent vatten och ren luft, utbildning:
  • möjlighet till hållbar försörjning;
  • lika rättigheter oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, m.m.

Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och/eller hållbarhetsfrågor ur ett miljömässigt och/eller socialt perspektiv skall vara en del av grunden i den verksamhet som bedrivs av organisationerna. De ideella organisationernas verksamheter skall vara knutna till den lokala orten eller regionen där organisationerna är verksamma. Detta för att vi är övertygade om att lokala, ideella organisationer som lever och verka på plats har en unik förståelse för de problem och utmaningar som de lokala samhällen står inför. Vi tror också att dessa organisationer har hållbara, effektiva lösningar men p.g.a. avsaknad av medel har svårt att driva sin verksamhet. Genom att stödja dessa organisationer vill vi bidra till lokal utveckling runt om i världen.

Med detta upprop vädjar vi som stiftare om bidrag till insamlingsstiftelsen för att kunna stödja ideella lokala organisationer i enlighet med dessa syften. De medel som härefter inflyter skall särskiljas till en självständig förmögenhet och varaktigt främja ovan nämnda ändamål.

Alla som vill stödja Unify for Good Insamlingsstiftelsens verksamhet är välkomna att bidra med ekonomiskt stöd. Bidrag kan lämnas vid bokning av resa via de anslutna resebyråerna eller via insamlingsstiftelsens bankgiro: 579-9242

För mer information om tjänsten Destination Compensation, se hemsidan www.desticom.se

Göteborg, 21 augusti 2014